โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี (สพป.นครพนม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิรินทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 7 3 11 0 0 92
ร้อยละ 6.19 % 2.65 % 9.73 % 0.00 % 0.00 % 81.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 2 2 4 0 1 51
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 6.67 % 0.00 % 1.67 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 9 5 16 0 1 157
ร้อยละ 4.79 % 2.66 % 8.51 % 0.00 % 0.53 % 83.51 %

128 : 7 , 3 , 12 , 0 , 0 , 106...5.47 , 2.34 , 9.38 , 0.00 , 0.00 , 82.81 = 22 : 17.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.49%

Powered By www.thaieducation.net