โรงเรียนบ้านปลาหลาย (สพป.สกลนคร เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพันธุ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 1 1 2 1 1 35
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 4.88 % 2.44 % 2.44 % 85.37 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 1 1 3 2 2 110
ร้อยละ 0.84 % 0.84 % 2.52 % 1.68 % 1.68 % 92.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 61
ร้อยละ 1.56 % 1.56 % 0.00 % 1.56 % 0.00 % 95.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 3 3 5 4 3 206
ร้อยละ 1.34 % 1.34 % 2.23 % 1.79 % 1.34 % 91.96 %

160 : 2 , 2 , 5 , 3 , 3 , 145...1.25 , 1.25 , 3.13 , 1.88 , 1.88 , 90.63 = 15 : 9.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.04%

Powered By www.thaieducation.net