โรงเรียนบ้านแร่ (สพป.สกลนคร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิไลวรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 6 0 0 0 0 40
ร้อยละ 13.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 4 5 21 0 0 123
ร้อยละ 2.61 % 3.27 % 13.73 % 0.00 % 0.00 % 80.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87
จำนวน(คน) 4 2 11 0 0 70
ร้อยละ 4.60 % 2.30 % 12.64 % 0.00 % 0.00 % 80.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 286 คน
จำนวน(คน) 14 7 32 0 0 233
ร้อยละ 4.90 % 2.45 % 11.19 % 0.00 % 0.00 % 81.47 %

199 : 10 , 5 , 21 , 0 , 0 , 163...5.03 , 2.51 , 10.55 , 0.00 , 0.00 , 81.91 = 36 : 18.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 286 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 18.53%

Powered By www.thaieducation.net