โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 4 0 14 0 0 40
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 24.14 % 0.00 % 0.00 % 68.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 4 1 17 0 0 51
ร้อยละ 5.48 % 1.37 % 23.29 % 0.00 % 0.00 % 69.86 %

73 : 4 , 1 , 17 , 0 , 0 , 51...5.48 , 1.37 , 23.29 , 0.00 , 0.00 , 69.86 = 22 : 30.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 30.14%

Powered By www.thaieducation.net