โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลำดวน(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 7
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 3 2 5 0 0 31
ร้อยละ 7.32 % 4.88 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 4 2 6 0 0 36
ร้อยละ 8.33 % 4.17 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 8 4 12 0 0 74
ร้อยละ 8.16 % 4.08 % 12.24 % 0.00 % 0.00 % 75.51 %

50 : 4 , 2 , 6 , 0 , 0 , 38...8.00 , 4.00 , 12.00 , 0.00 , 0.00 , 76.00 = 12 : 24.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.49%

Powered By www.thaieducation.net