โรงเรียนบ้านเสือโก้ก (สพป.มหาสารคาม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 20
ร้อยละ 11.11 % 7.41 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 3 5 2 0 0 88
ร้อยละ 3.06 % 5.10 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 89.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 6 7 4 0 0 108
ร้อยละ 4.80 % 5.60 % 3.20 % 0.00 % 0.00 % 86.40 %

125 : 6 , 7 , 4 , 0 , 0 , 108...4.80 , 5.60 , 3.20 , 0.00 , 0.00 , 86.40 = 17 : 13.60
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60%

Powered By www.thaieducation.net