โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 21
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 3 5 11 2 0 90
ร้อยละ 2.70 % 4.50 % 9.91 % 1.80 % 0.00 % 81.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 3 0 6 1 0 53
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 9.52 % 1.59 % 0.00 % 84.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 7 5 19 3 0 164
ร้อยละ 3.54 % 2.53 % 9.60 % 1.52 % 0.00 % 82.83 %

135 : 4 , 5 , 13 , 2 , 0 , 111...2.96 , 3.70 , 9.63 , 1.48 , 0.00 , 82.22 = 24 : 17.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.17%

Powered By www.thaieducation.net