โรงเรียนบ้านโดนอาว (สพป.ศรีสะเกษ เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จิรวรรธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
110
จำนวน(คน) 10 2 3 2 0 93
ร้อยละ 9.09 % 1.82 % 2.73 % 1.82 % 0.00 % 84.55 %
ระดับประถมศึกษา
330
จำนวน(คน) 36 12 8 2 4 268
ร้อยละ 10.91 % 3.64 % 2.42 % 0.61 % 1.21 % 81.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
386
จำนวน(คน) 38 14 6 16 9 303
ร้อยละ 9.84 % 3.63 % 1.55 % 4.15 % 2.33 % 78.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 826 คน
จำนวน(คน) 84 28 17 20 13 664
ร้อยละ 10.17 % 3.39 % 2.06 % 2.42 % 1.57 % 80.39 %

440 : 46 , 14 , 11 , 4 , 4 , 361...10.45 , 3.18 , 2.50 , 0.91 , 0.91 , 82.05 = 79 : 17.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 826 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 162 คน คิดเป็นร้อยละ 19.61%

Powered By www.thaieducation.net