โรงเรียนวัดหนองทราย (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 2 7 5 9 12
ร้อยละ 7.89 % 5.26 % 18.42 % 13.16 % 23.68 % 31.58 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 12 3 17 15 17 93
ร้อยละ 7.64 % 1.91 % 10.83 % 9.55 % 10.83 % 59.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 9 2 10 15 12 30
ร้อยละ 11.54 % 2.56 % 12.82 % 19.23 % 15.38 % 38.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 273 คน
จำนวน(คน) 24 7 34 35 38 135
ร้อยละ 8.79 % 2.56 % 12.45 % 12.82 % 13.92 % 49.45 %

195 : 15 , 5 , 24 , 20 , 26 , 105...7.69 , 2.56 , 12.31 , 10.26 , 13.33 , 53.85 = 90 : 46.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 138 คน คิดเป็นร้อยละ 50.55%

Powered By www.thaieducation.net