โรงเรียนบ้านวังยาว (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 46
ร้อยละ 4.08 % 0.00 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 93.88 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 2 0 1 0 2 119
ร้อยละ 1.61 % 0.00 % 0.81 % 0.00 % 1.61 % 95.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 4 0 2 0 2 165
ร้อยละ 2.31 % 0.00 % 1.16 % 0.00 % 1.16 % 95.38 %

173 : 4 , 0 , 2 , 0 , 2 , 165...2.31 , 0.00 , 1.16 , 0.00 , 1.16 , 95.38 = 8 : 4.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62%

Powered By www.thaieducation.net