โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
223
จำนวน(คน) 13 16 4 3 0 187
ร้อยละ 5.83 % 7.17 % 1.79 % 1.35 % 0.00 % 83.86 %
ระดับประถมศึกษา
1189
จำนวน(คน) 27 49 142 7 0 964
ร้อยละ 2.27 % 4.12 % 11.94 % 0.59 % 0.00 % 81.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1412 คน
จำนวน(คน) 40 65 146 10 0 1151
ร้อยละ 2.83 % 4.60 % 10.34 % 0.71 % 0.00 % 81.52 %

1412 : 40 , 65 , 146 , 10 , 0 , 1151...2.83 , 4.60 , 10.34 , 0.71 , 0.00 , 81.52 = 261 : 18.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1412 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 261 คน คิดเป็นร้อยละ 18.48%

Powered By www.thaieducation.net