โรงเรียนบ้านตะวันจาก (สพป.สมุทรสงคราม) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มาลัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 6 0 1 0 0 27
ร้อยละ 17.65 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 3 11 0 0 0 83
ร้อยละ 3.09 % 11.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 9 11 1 0 0 110
ร้อยละ 6.87 % 8.40 % 0.76 % 0.00 % 0.00 % 83.97 %

131 : 9 , 11 , 1 , 0 , 0 , 110...6.87 , 8.40 , 0.76 , 0.00 , 0.00 , 83.97 = 21 : 16.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.03%

Powered By www.thaieducation.net