โรงเรียนบ้านเกาะสินไห (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 59
ร้อยละ 1.61 % 1.61 % 0.00 % 1.61 % 0.00 % 95.16 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 9 9 2 9 0 167
ร้อยละ 4.59 % 4.59 % 1.02 % 4.59 % 0.00 % 85.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 7 7 1 3 0 59
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 1.30 % 3.90 % 0.00 % 76.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 335 คน
จำนวน(คน) 17 17 3 13 0 285
ร้อยละ 5.07 % 5.07 % 0.90 % 3.88 % 0.00 % 85.07 %

258 : 10 , 10 , 2 , 10 , 0 , 226...3.88 , 3.88 , 0.78 , 3.88 , 0.00 , 87.60 = 32 : 12.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 335 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.93%

Powered By www.thaieducation.net