โรงเรียนบ้านทอนวังปราง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 4 1 2 1 2 5
ร้อยละ 26.67 % 6.67 % 13.33 % 6.67 % 13.33 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 10 19 17 8 5 43
ร้อยละ 9.80 % 18.63 % 16.67 % 7.84 % 4.90 % 42.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 6 4 5 2 2 24
ร้อยละ 13.95 % 9.30 % 11.63 % 4.65 % 4.65 % 55.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 20 24 24 11 9 72
ร้อยละ 12.50 % 15.00 % 15.00 % 6.88 % 5.63 % 45.00 %

117 : 14 , 20 , 19 , 9 , 7 , 48...11.97 , 17.09 , 16.24 , 7.69 , 5.98 , 41.03 = 69 : 58.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00%

Powered By www.thaieducation.net