โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 14 3 1 2 8
ร้อยละ 9.68 % 45.16 % 9.68 % 3.23 % 6.45 % 25.81 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 26 18 15 6 0 68
ร้อยละ 19.55 % 13.53 % 11.28 % 4.51 % 0.00 % 51.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 9 8 12 0 0 53
ร้อยละ 10.98 % 9.76 % 14.63 % 0.00 % 0.00 % 64.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 38 40 30 7 2 129
ร้อยละ 15.45 % 16.26 % 12.20 % 2.85 % 0.81 % 52.44 %

164 : 29 , 32 , 18 , 7 , 2 , 76...17.68 , 19.51 , 10.98 , 4.27 , 1.22 , 46.34 = 88 : 53.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 47.56%

Powered By www.thaieducation.net