โรงเรียนบ้านโคกกะชาย (สพป.บุรีรัมย์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 97.37 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 112
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.75 % 0.00 % 0.00 % 98.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 202
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.46 % 0.00 % 0.00 % 98.54 %

152 : 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 149...0.00 , 0.00 , 1.97 , 0.00 , 0.00 , 98.03 = 3 : 1.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.46%

Powered By www.thaieducation.net