โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 29
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 113
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 94.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 52
ร้อยละ 3.51 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 91.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 6 1 8 0 0 194
ร้อยละ 2.87 % 0.48 % 3.83 % 0.00 % 0.00 % 92.82 %

152 : 4 , 1 , 5 , 0 , 0 , 142...2.63 , 0.66 , 3.29 , 0.00 , 0.00 , 93.42 = 10 : 6.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.18%

Powered By www.thaieducation.net