โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 45
ร้อยละ 2.04 % 2.04 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 91.84 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 8 3 15 0 0 112
ร้อยละ 5.80 % 2.17 % 10.87 % 0.00 % 0.00 % 81.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 0 3 17 0 0 51
ร้อยละ 0.00 % 4.23 % 23.94 % 0.00 % 0.00 % 71.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 9 7 34 0 0 208
ร้อยละ 3.49 % 2.71 % 13.18 % 0.00 % 0.00 % 80.62 %

187 : 9 , 4 , 17 , 0 , 0 , 157...4.81 , 2.14 , 9.09 , 0.00 , 0.00 , 83.96 = 30 : 16.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 19.38%

Powered By www.thaieducation.net