โรงเรียนบ้านหนองตาด (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 2 4 1 0 19
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 14.29 % 3.57 % 0.00 % 67.86 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 3 4 8 1 0 65
ร้อยละ 3.70 % 4.94 % 9.88 % 1.23 % 0.00 % 80.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 5 6 12 2 0 84
ร้อยละ 4.59 % 5.50 % 11.01 % 1.83 % 0.00 % 77.06 %

109 : 5 , 6 , 12 , 2 , 0 , 84...4.59 , 5.50 , 11.01 , 1.83 , 0.00 , 77.06 = 25 : 22.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.94%

Powered By www.thaieducation.net