โรงเรียนบ้านหนองบัว (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 6 0 5 0 0 25
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 13.89 % 0.00 % 0.00 % 69.44 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 2 1 16 0 0 116
ร้อยละ 1.48 % 0.74 % 11.85 % 0.00 % 0.00 % 85.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 8 1 21 0 0 141
ร้อยละ 4.68 % 0.58 % 12.28 % 0.00 % 0.00 % 82.46 %

171 : 8 , 1 , 21 , 0 , 0 , 141...4.68 , 0.58 , 12.28 , 0.00 , 0.00 , 82.46 = 30 : 17.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.54%

Powered By www.thaieducation.net