โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 13
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 3 4 1 3 0 63
ร้อยละ 4.05 % 5.41 % 1.35 % 4.05 % 0.00 % 85.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 5 6 4 3 0 121
ร้อยละ 3.60 % 4.32 % 2.88 % 2.16 % 0.00 % 87.05 %

94 : 5 , 6 , 4 , 3 , 0 , 76...5.32 , 6.38 , 4.26 , 3.19 , 0.00 , 80.85 = 18 : 19.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.95%

Powered By www.thaieducation.net