โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 4 0 2 2 0 6
ร้อยละ 28.57 % 0.00 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 8 2 14 1 0 45
ร้อยละ 11.43 % 2.86 % 20.00 % 1.43 % 0.00 % 64.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 5 1 10 1 0 11
ร้อยละ 17.86 % 3.57 % 35.71 % 3.57 % 0.00 % 39.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 17 3 26 4 0 62
ร้อยละ 15.18 % 2.68 % 23.21 % 3.57 % 0.00 % 55.36 %

84 : 12 , 2 , 16 , 3 , 0 , 51...14.29 , 2.38 , 19.05 , 3.57 , 0.00 , 60.71 = 33 : 39.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 44.64%

Powered By www.thaieducation.net