โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 9 2 1 0 0 12
ร้อยละ 37.50 % 8.33 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 13 8 22 4 1 40
ร้อยละ 14.77 % 9.09 % 25.00 % 4.55 % 1.14 % 45.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 4 2 9 0 1 22
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 23.68 % 0.00 % 2.63 % 57.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 26 12 32 4 2 74
ร้อยละ 17.33 % 8.00 % 21.33 % 2.67 % 1.33 % 49.33 %

112 : 22 , 10 , 23 , 4 , 1 , 52...19.64 , 8.93 , 20.54 , 3.57 , 0.89 , 46.43 = 60 : 53.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 50.67%

Powered By www.thaieducation.net