โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
100
จำนวน(คน) 4 1 5 4 0 86
ร้อยละ 4.00 % 1.00 % 5.00 % 4.00 % 0.00 % 86.00 %
ระดับประถมศึกษา
326
จำนวน(คน) 5 12 21 3 0 285
ร้อยละ 1.53 % 3.68 % 6.44 % 0.92 % 0.00 % 87.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
125
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 115
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 551 คน
จำนวน(คน) 9 13 36 7 0 486
ร้อยละ 1.63 % 2.36 % 6.53 % 1.27 % 0.00 % 88.20 %

426 : 9 , 13 , 26 , 7 , 0 , 371...2.11 , 3.05 , 6.10 , 1.64 , 0.00 , 87.09 = 55 : 12.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 551 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80%

Powered By www.thaieducation.net