โรงเรียนวัดดอนใหญ่ (สพป.ปทุมธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัชฎาพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 9 5 11 3 0 50
ร้อยละ 11.54 % 6.41 % 14.10 % 3.85 % 0.00 % 64.10 %
ระดับประถมศึกษา
257
จำนวน(คน) 23 22 47 10 12 143
ร้อยละ 8.95 % 8.56 % 18.29 % 3.89 % 4.67 % 55.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 335 คน
จำนวน(คน) 32 27 58 13 12 193
ร้อยละ 9.55 % 8.06 % 17.31 % 3.88 % 3.58 % 57.61 %

335 : 32 , 27 , 58 , 13 , 12 , 193...9.55 , 8.06 , 17.31 , 3.88 , 3.58 , 57.61 = 142 : 42.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 335 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 142 คน คิดเป็นร้อยละ 42.39%

Powered By www.thaieducation.net