โรงเรียนวัดสุวรรณ (สพป.ปทุมธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัชฎาพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 35
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
194
จำนวน(คน) 11 0 25 0 0 158
ร้อยละ 5.67 % 0.00 % 12.89 % 0.00 % 0.00 % 81.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
179
จำนวน(คน) 23 0 16 0 0 140
ร้อยละ 12.85 % 0.00 % 8.94 % 0.00 % 0.00 % 78.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 415 คน
จำนวน(คน) 38 0 44 0 0 333
ร้อยละ 9.16 % 0.00 % 10.60 % 0.00 % 0.00 % 80.24 %

236 : 15 , 0 , 28 , 0 , 0 , 193...6.36 , 0.00 , 11.86 , 0.00 , 0.00 , 81.78 = 43 : 18.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 415 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 19.76%

Powered By www.thaieducation.net