โรงเรียนวัดสุทธาวาส (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 2 3 1 -2 2 51
ร้อยละ 3.51 % 5.26 % 1.75 % -3.51 % 3.51 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
226
จำนวน(คน) 13 8 14 5 0 186
ร้อยละ 5.75 % 3.54 % 6.19 % 2.21 % 0.00 % 82.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 283 คน
จำนวน(คน) 15 11 15 3 2 237
ร้อยละ 5.30 % 3.89 % 5.30 % 1.06 % 0.71 % 83.75 %

283 : 15 , 11 , 15 , 3 , 2 , 237...5.30 , 3.89 , 5.30 , 1.06 , 0.71 , 83.75 = 46 : 16.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 283 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25%

Powered By www.thaieducation.net