โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) (สพป.นครราชสีมา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สิรดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 1 0 2 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 8.70 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 61
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.17 % 0.00 % 0.00 % 96.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 97.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 0 0 4 0 2 124
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.08 % 0.00 % 1.54 % 95.38 %

86 : 0 , 0 , 3 , 0 , 2 , 81...0.00 , 0.00 , 3.49 , 0.00 , 2.33 , 94.19 = 5 : 5.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62%

Powered By www.thaieducation.net