โรงเรียนบ้านม่วง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 2 1 2 1 28
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 2.78 % 5.56 % 2.78 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 2 2 3 1 1 89
ร้อยละ 2.04 % 2.04 % 3.06 % 1.02 % 1.02 % 90.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 4 4 4 3 2 117
ร้อยละ 2.99 % 2.99 % 2.99 % 2.24 % 1.49 % 87.31 %

134 : 4 , 4 , 4 , 3 , 2 , 117...2.99 , 2.99 , 2.99 , 2.24 , 1.49 , 87.31 = 17 : 12.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.69%

Powered By www.thaieducation.net