โรงเรียนบ้านอ่างหิน (สพป.กาญจนบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศศิพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 35.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 5 1 5 0 0 44
ร้อยละ 9.09 % 1.82 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 75 คน
จำนวน(คน) 5 2 12 0 0 56
ร้อยละ 6.67 % 2.67 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 74.67 %

75 : 5 , 2 , 12 , 0 , 0 , 56...6.67 , 2.67 , 16.00 , 0.00 , 0.00 , 74.67 = 19 : 25.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33%

Powered By www.thaieducation.net