โรงเรียนบ้านคลองเหนก (สพป.ชุมพร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 0 1 8 0 0 75
ร้อยละ 0.00 % 1.19 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 2.56 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 94.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 0 2 9 0 0 141
ร้อยละ 0.00 % 1.32 % 5.92 % 0.00 % 0.00 % 92.76 %

113 : 0 , 1 , 8 , 0 , 0 , 104...0.00 , 0.88 , 7.08 , 0.00 , 0.00 , 92.04 = 9 : 7.96
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.24%

Powered By www.thaieducation.net