โรงเรียนบ้านทุ่งนา (สพป.กาญจนบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รพีพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 3 2 3 0 14
ร้อยละ 0.00 % 13.64 % 9.09 % 13.64 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 72
ร้อยละ 0.00 % 1.28 % 6.41 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 1 2 5 1 0 41
ร้อยละ 2.00 % 4.00 % 10.00 % 2.00 % 0.00 % 82.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 1 6 12 4 0 127
ร้อยละ 0.67 % 4.00 % 8.00 % 2.67 % 0.00 % 84.67 %

100 : 0 , 4 , 7 , 3 , 0 , 86...0.00 , 4.00 , 7.00 , 3.00 , 0.00 , 86.00 = 14 : 14.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.33%

Powered By www.thaieducation.net