โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม (สพป.ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วีนัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 0 3 4 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 6.52 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 84.78 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 0 5 14 3 0 125
ร้อยละ 0.00 % 3.40 % 9.52 % 2.04 % 0.00 % 85.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 0 8 18 3 0 164
ร้อยละ 0.00 % 4.15 % 9.33 % 1.55 % 0.00 % 84.97 %

193 : 0 , 8 , 18 , 3 , 0 , 164...0.00 , 4.15 , 9.33 , 1.55 , 0.00 , 84.97 = 29 : 15.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 15.03%

Powered By www.thaieducation.net