โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม (สพป.ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วีนัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 3 6 2 1 19
ร้อยละ 6.06 % 9.09 % 18.18 % 6.06 % 3.03 % 57.58 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 9 4 10 9 5 101
ร้อยละ 6.52 % 2.90 % 7.25 % 6.52 % 3.62 % 73.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 11 7 16 11 6 120
ร้อยละ 6.43 % 4.09 % 9.36 % 6.43 % 3.51 % 70.18 %

171 : 11 , 7 , 16 , 11 , 6 , 120...6.43 , 4.09 , 9.36 , 6.43 , 3.51 , 70.18 = 51 : 29.82
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 29.82%

Powered By www.thaieducation.net