โรงเรียนวัดสองคลอง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 14 2 5 0 0 51
ร้อยละ 19.44 % 2.78 % 6.94 % 0.00 % 0.00 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
199
จำนวน(คน) 20 10 45 0 0 124
ร้อยละ 10.05 % 5.03 % 22.61 % 0.00 % 0.00 % 62.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 9 1 28 0 0 41
ร้อยละ 11.39 % 1.27 % 35.44 % 0.00 % 0.00 % 51.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 350 คน
จำนวน(คน) 43 13 78 0 0 216
ร้อยละ 12.29 % 3.71 % 22.29 % 0.00 % 0.00 % 61.71 %

271 : 34 , 12 , 50 , 0 , 0 , 175...12.55 , 4.43 , 18.45 , 0.00 , 0.00 , 64.58 = 96 : 35.42
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 350 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 134 คน คิดเป็นร้อยละ 38.29%

Powered By www.thaieducation.net