โรงเรียนวัดชนะสงสาร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 4 1 10 4 1 51
ร้อยละ 5.63 % 1.41 % 14.08 % 5.63 % 1.41 % 71.83 %
ระดับประถมศึกษา
276
จำนวน(คน) 13 3 38 6 2 214
ร้อยละ 4.71 % 1.09 % 13.77 % 2.17 % 0.72 % 77.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 347 คน
จำนวน(คน) 17 4 48 10 3 265
ร้อยละ 4.90 % 1.15 % 13.83 % 2.88 % 0.86 % 76.37 %

347 : 17 , 4 , 48 , 10 , 3 , 265...4.90 , 1.15 , 13.83 , 2.88 , 0.86 , 76.37 = 82 : 23.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 347 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 23.63%

Powered By www.thaieducation.net