โรงเรียน บ้านกระเดื่อง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 9
ร้อยละ 18.18 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 48
ร้อยละ 8.93 % 0.00 % 5.36 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 67
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 7 0 3 0 0 124
ร้อยละ 5.22 % 0.00 % 2.24 % 0.00 % 0.00 % 92.54 %

67 : 7 , 0 , 3 , 0 , 0 , 57...10.45 , 0.00 , 4.48 , 0.00 , 0.00 , 85.07 = 10 : 14.93ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.46%

Powered By www.thaieducation.net