โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นิชามญจ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
283
จำนวน(คน) 8 9 10 10 15 231
ร้อยละ 2.83 % 3.18 % 3.53 % 3.53 % 5.30 % 81.63 %
ระดับประถมศึกษา
1336
จำนวน(คน) 65 50 55 20 85 1061
ร้อยละ 4.87 % 3.74 % 4.12 % 1.50 % 6.36 % 79.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1619 คน
จำนวน(คน) 73 59 65 30 100 1292
ร้อยละ 4.51 % 3.64 % 4.01 % 1.85 % 6.18 % 79.80 %

1619 : 73 , 59 , 65 , 30 , 100 , 1292...4.51 , 3.64 , 4.01 , 1.85 , 6.18 , 79.80 = 327 : 20.20
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1619 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 327 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20%

Powered By www.thaieducation.net