โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 0 0 10 1 1 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.38 % 1.54 % 1.54 % 81.54 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 15 7 33 2 0 117
ร้อยละ 8.62 % 4.02 % 18.97 % 1.15 % 0.00 % 67.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
107
จำนวน(คน) 4 4 18 0 0 81
ร้อยละ 3.74 % 3.74 % 16.82 % 0.00 % 0.00 % 75.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 346 คน
จำนวน(คน) 19 11 61 3 1 251
ร้อยละ 5.49 % 3.18 % 17.63 % 0.87 % 0.29 % 72.54 %

239 : 15 , 7 , 43 , 3 , 1 , 170...6.28 , 2.93 , 17.99 , 1.26 , 0.42 , 71.13 = 69 : 28.87
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 346 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 27.46%

Powered By www.thaieducation.net