โรงเรียนวัดสนามไชย (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 7
ร้อยละ 14.29 % 7.14 % 21.43 % 7.14 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 0 1 4 0 2 28
ร้อยละ 0.00 % 2.86 % 11.43 % 0.00 % 5.71 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 2 3 11 1 2 50
ร้อยละ 2.90 % 4.35 % 15.94 % 1.45 % 2.90 % 72.46 %

49 : 2 , 2 , 7 , 1 , 2 , 35...4.08 , 4.08 , 14.29 , 2.04 , 4.08 , 71.43 = 14 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 27.54%

Powered By www.thaieducation.net