โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 7 6 6 0 0 0
ร้อยละ 36.84 % 31.58 % 31.58 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 15 10 6 5 5 7
ร้อยละ 31.25 % 20.83 % 12.50 % 10.42 % 10.42 % 14.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 22 16 12 5 5 7
ร้อยละ 32.84 % 23.88 % 17.91 % 7.46 % 7.46 % 10.45 %

67 : 22 , 16 , 12 , 5 , 5 , 7...32.84 , 23.88 , 17.91 , 7.46 , 7.46 , 10.45 = 60 : 89.55
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 89.55%

Powered By www.thaieducation.net