โรงเรียนวัดท้องโพลง (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 2.38 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 3 2 7 1 0 120
ร้อยละ 2.26 % 1.50 % 5.26 % 0.75 % 0.00 % 90.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 46
ร้อยละ 2.08 % 0.00 % 2.08 % 0.00 % 0.00 % 95.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 4 3 9 1 0 206
ร้อยละ 1.79 % 1.35 % 4.04 % 0.45 % 0.00 % 92.38 %

175 : 3 , 3 , 8 , 1 , 0 , 160...1.71 , 1.71 , 4.57 , 0.57 , 0.00 , 91.43 = 15 : 8.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.62%

Powered By www.thaieducation.net