โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 3 0 2 1 0 11
ร้อยละ 17.65 % 0.00 % 11.76 % 5.88 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 56
ร้อยละ 3.28 % 0.00 % 4.92 % 0.00 % 0.00 % 91.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 5 0 5 1 0 96
ร้อยละ 4.67 % 0.00 % 4.67 % 0.93 % 0.00 % 89.72 %

78 : 5 , 0 , 5 , 1 , 0 , 67...6.41 , 0.00 , 6.41 , 1.28 , 0.00 , 85.90 = 11 : 14.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.28%

Powered By www.thaieducation.net