โรงเรียนบ้านห้วยเหิน (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 15
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 68
ร้อยละ 1.41 % 0.00 % 2.82 % 0.00 % 0.00 % 95.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 83
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 3.41 % 0.00 % 0.00 % 94.32 %

88 : 2 , 0 , 3 , 0 , 0 , 83...2.27 , 0.00 , 3.41 , 0.00 , 0.00 , 94.32 = 5 : 5.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.68%

Powered By www.thaieducation.net