โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 5 4 0 0 0 23
ร้อยละ 15.63 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 71.88 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 8 4 2 9 0 89
ร้อยละ 7.14 % 3.57 % 1.79 % 8.04 % 0.00 % 79.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 3 1 4 1 0 32
ร้อยละ 7.32 % 2.44 % 9.76 % 2.44 % 0.00 % 78.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 16 9 6 10 0 144
ร้อยละ 8.65 % 4.86 % 3.24 % 5.41 % 0.00 % 77.84 %

144 : 13 , 8 , 2 , 9 , 0 , 112...9.03 , 5.56 , 1.39 , 6.25 , 0.00 , 77.78 = 32 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.16%

Powered By www.thaieducation.net