โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 16 2 0 0 36
ร้อยละ 5.26 % 28.07 % 3.51 % 0.00 % 0.00 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 4 9 4 1 0 50
ร้อยละ 5.88 % 13.24 % 5.88 % 1.47 % 0.00 % 73.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 11.11 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 7 27 8 1 0 100
ร้อยละ 4.90 % 18.88 % 5.59 % 0.70 % 0.00 % 69.93 %

125 : 7 , 25 , 6 , 1 , 0 , 86...5.60 , 20.00 , 4.80 , 0.80 , 0.00 , 68.80 = 39 : 31.20
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 30.07%

Powered By www.thaieducation.net