โรงเรียนบ้านท่าสะแก (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 8 0 1 0 0 26
ร้อยละ 22.86 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 11 3 12 0 0 135
ร้อยละ 6.83 % 1.86 % 7.45 % 0.00 % 0.00 % 83.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 62
ร้อยละ 2.82 % 0.00 % 9.86 % 0.00 % 0.00 % 87.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 21 3 20 0 0 223
ร้อยละ 7.87 % 1.12 % 7.49 % 0.00 % 0.00 % 83.52 %

196 : 19 , 3 , 13 , 0 , 0 , 161...9.69 , 1.53 , 6.63 , 0.00 , 0.00 , 82.14 = 35 : 17.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.48%

Powered By www.thaieducation.net