โรงเรียนบ้านหนองหิน (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
113
จำนวน(คน) 31 8 5 7 3 59
ร้อยละ 27.43 % 7.08 % 4.42 % 6.19 % 2.65 % 52.21 %
ระดับประถมศึกษา
252
จำนวน(คน) 27 20 34 9 19 143
ร้อยละ 10.71 % 7.94 % 13.49 % 3.57 % 7.54 % 56.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 7 0 15 0 4 51
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 19.48 % 0.00 % 5.19 % 66.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 442 คน
จำนวน(คน) 65 28 54 16 26 253
ร้อยละ 14.71 % 6.33 % 12.22 % 3.62 % 5.88 % 57.24 %

365 : 58 , 28 , 39 , 16 , 22 , 202...15.89 , 7.67 , 10.68 , 4.38 , 6.03 , 55.34 = 163 : 44.66
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 442 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 189 คน คิดเป็นร้อยละ 42.76%

Powered By www.thaieducation.net