โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 33
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 5 2 13 1 0 91
ร้อยละ 4.46 % 1.79 % 11.61 % 0.89 % 0.00 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 4.55 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 7 3 20 1 0 141
ร้อยละ 4.07 % 1.74 % 11.63 % 0.58 % 0.00 % 81.98 %

150 : 7 , 2 , 16 , 1 , 0 , 124...4.67 , 1.33 , 10.67 , 0.67 , 0.00 , 82.67 = 26 : 17.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.02%

Powered By www.thaieducation.net