โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 7 0 0 0 0 25
ร้อยละ 21.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.13 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 4 2 12 0 0 63
ร้อยละ 4.94 % 2.47 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 33
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 12 2 14 0 0 121
ร้อยละ 8.05 % 1.34 % 9.40 % 0.00 % 0.00 % 81.21 %

113 : 11 , 2 , 12 , 0 , 0 , 88...9.73 , 1.77 , 10.62 , 0.00 , 0.00 , 77.88 = 25 : 22.12
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.79%

Powered By www.thaieducation.net